தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம் – இலக்கியத்தில் இறைக்கொள்கை

இலக்கியத்தில் இறைக்கொள்கை
தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம்
அழைப்பும் அறிவிப்பும்

15th Febraury, 2018
Venue: Jayaraj Annapackiam College, Periyakulam

IT Galaxy 17
IT Galaxy 17